Blogs

De berichten die eerder onder 'het laatste nieuws' zijn gepubliceerd kunt u hier nog terug vinden.


Wijziging Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening per 1 oktober 2012.

 

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt per 1 oktober 2012 dat de gemeente moet mededelen op www.ruimtelijkeplannen.nl dat je een omgevingsvergunning hebt verleend om af te wijken van een bestemmingsplan.

 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bevat wijzigingen aan de digitale eisen aan ruimtelijke plannen:

  • Het ontwerp van ruimtelijke besluiten die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand komen moet worden gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl.
  • Het overgangsrecht voor digitale ruimtelijke plannen wordt uitgebreid tot partiële herzieningen van een bestemmingsplan die het gevolg zijn van een gedeeltelijke vernietiging van een bestemmingsplan, mits deze voldoen aan de overige uitzonderingen genoemd in artikel 8.1.2 Bro (per 1/7/2013).

 

De Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 (Rsro2012) vervangt de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 en treedt in werking op 1 oktober 2012. De Rsro2012 bevat een overgangstermijn tot 1 juli 2013:

 

  • De juridische status van een ruimtelijk plan, inclusief gerechtelijke uitspraken die gevolgen hebben voor inwerkingtreding van een concreet ruimtelijk plan, is kenbaar bij raadpleging via ruimtelijkeplannen.nl;
  • Beschikbaarstelling van exploitatieplannen via ruimtelijkeplannen.nl.

 

Bestemmingsplan Katwijk aan den Rijn ter inzage. (24-8-'12)

 

Er liggen altijd wel enkele bestemmingsplannen ter inzage. Wij houden onze klanten altijd op de hoogte van nieuwe relevante ontwikkelingen op dit terrein.

Tot begin oktober 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan Katwijk aan den Rijn ter inzage. In dit gebied hebben wij al eerder mensen geholpen bij problemen met handhaving omdat het bestemmingsplan geen passende bestemming aan het terrein gaf. Nu het bestemmingsplan ter inzage ligt blijkt de bestemming weer niet in overeenstemming te zijn met het bestaande gebruik. Het is voor onze klant dus noodakelijk een zienswijze in te dienen, om problemen in de toekomst te voorkomen.

 

Boze burgers de hand reiken. Zes jaar na de oprichting van PROF Consult Ruimtelijk Advies ziet ook de WRR waarom wij bestaan. (24-5-'12)

 

In de krant van 24 mei 2012 staat een leuk artikel over Pieter Winsemius van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Winsemius luisterde naar vele verhalen van mensen die meedenken over een betere samenleving, die daarvoor zelf dingen doen, maar die ook heel vaak vastlopen in bureacratische molens van beleidsmakers en politici. De boodschap van de WRR-publicatie 'Vertrouwen in burgers' is: er is veel potentie in de samenleving en er wordt weinig van gebruikt. Beleidsmakers staan niet genoeg open voor burgers die hun betrokkenheid uiten. Boosheid is lang niet altijd een afwijzing, maar vaak juist een teken van betrokkenheid en van machteloosheid.

 

Daar kwamen wij jaren geleden ook achter en juist die constatering heeft geleid tot de oprichting van PROF Consult Ruimtelijk Advies. Wij helpen zowel de overheid als de burger om hun betrokkenheid onder woorden te brengen en de boodschap over te brengen. Wanneer de overheid de actieve betrokkenheid van burgers inziet, kan er ineens veel meer. Wanneer de burger de randvoorwaarden van de overheid kent, kan er ook ineens veel meer worden bereikt. In dat proces van wederzijds inzien speelt PROF Consult Ruimtelijk Advies een sleutelrol. Het resultaat is vaak een vergunning, maar de communicatie die daaraan vooraf gaat is een breekbaar proces.

 

Nieuwe fase innovatienetwerk Gelderland. (11-4-'12)

 

Het innovatienetwerk nieuwe energiesystemen Gelderland gaat een nieuwe fase in. De deelnemers hebben aangegeven dat ze graag wat concrete voorbeelden uit willen werken van de toepasbaarheid van energiebesparing of duurzame energie op het eigen bedrijf. Zij hebben een voorkeur voor de volgende onderwerpen:

1.         zonnepanelen op schuurdaken: is het mogelijk om rendabel te investeren in zonnepanelen op
   schuurdaken van een glastuinbouwbedrijf?
2.         Opslag van elektrische energie: zou dit op de schaal van een glastuinbouwbedrijf
   toepasbaar kunnen zijn?
3.        Smart grid: gezien de mix van kwekers moet het in Brakel voordelen opleveren om een smart
   grid aan te leggen, mogelijk met windmolens en biovergister.
4.         Diffuus kasdek: praktijkproeven met diffuse coatings of glas bij anthurium en aardbei.

De tuinders gaan onder begeleiding van een deskundige een businesscase uitwerken. Duidelijk moet worden of zij voldoende kennis hebben om bovengenoemde onderwerpen op het eigen bedrijf uit kunnen voeren, dan wel of nog meer kennis, onderzoek of praktijkproeven noodzakelijk zijn.

Het Innovatienetwerk is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Waar het de vorige bijeenkomsten vooral ging om kennisoverdracht en discussie, gaan we nu verder op de vraag hoe de tuinders het concreet toe kunnen passen op het eigen bedrijf.

Het Innovatienetwerk staat onder leiding van PROF Consult Ruimtelijk Advies en Wageningen University Research.

 

Sinterklaaskadootje van Teylingen. (5-12-'12)

 

 

Op 5 december was de gemeente Teylingen even Sinterklaas. De handhavingsprocedure wordt opgeschort tot het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en in het nieuwe bestemmingsplan worden de plannen van mijn klant opgenomen.

Op 1 januari van dit jaar hadden de bijgebouwen, die ter vervanging van enkele oude garages werden neergezet, moeten zijn verwijderd. Met deze mededeling klopte de man vlak voor kerst bij PROF Consult Ruimtelijk Advies aan. Hij was zich van geen kwaad bewust, want de garages hadden er een halve eeuw gestaan; deze had hij afgebroken en ter vervanging bouwde hij een grote carport terug. Daarna had hij nog meer wensen die hij graag wilde realiseren:De grote schuur naast de carport zou hij graag ombouwen tot 2 appartementen. De monumentale uitstraling blijft daarbij geheel intact. Deze droom vervloog door de handhavingsaktie van de gemeente. PROF Consult Ruimtelijk Advies heeft door kennis en inzet en door overleg met de gemeente, deze situatie geheel om weten te draaien. De carport kan blijven staan, onder voorwaarde dat de appartementen worden gerealiseerd. De gemeente heeft haar medewerking daaraan toegezegd. Klant en gemeente en wij gaan met een tevreden gevoel het nieuwe jaar in.

 

Het Bouwbesluit 2012 is gepubliceerd (12-10-'11)

 

Het Bouwbesluit 2012 is gepubliceerd (Stb.2011, 416). In deze publicatie missen nog wat amendementen. Zo wordt de isolatiewaarde van nieuwbouwwoningen verdubbeld tot een Rc van 5,0!. Het Bouwbesluit 2012 treedt in werking op 1 april 2012.

Op 12 oktober is het Bouwbesluit inclusief veegbesluit behandeld in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Door de tweede kamer zijn daarop nog 11 amendementen aangebracht. Het geamendeerde Bouwbesluit gaat op 1 april in. Vanaf die datum gelden dus nieuwe, strengere eisen voor nieuwbouw, verbouwingen en tijdelijke bouwwerken.

Gelijk met het Bouwbesluit 2012 zal de bijbehorende Ministeriële Regeling gaan gelden. Hierin komen met name aanvullende bepalingen voor voorschriften uit het Bouwbesluit.Ook zal gelijktijdig een besluit technische aanpassingen andere besluiten die in het verleden zijn afgestemd op het Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit gaan gelden. Hierin gaat het vooral om verwijzingen naar andere besluiten en regelingen.

 

Nieuwe website (15-08-'11).

 

PROF Consult Ruimtelijk Advies presenteert de nieuwe website!

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwde look en inrichting van de website. Op 15 augustus 2011 is hij in de lucht gegaan. Lees nu de actuele projecten en resultaten van PROF Consult Ruimtelijk Advies

 


1.zonnepanelen op schuurdaken: is het mogelijk om rendabel te investeren in zonnepanelen op
schuurdaken van een glastuinbouwbedrijf?

 

2.Opslag van elektrische energie: zou dit op de schaal van een glastuinbouwbedrijf
toepasbaar kunnen zijn?

 

3.Smart grid: gezien de mix van kwekers moet het in Brakel voordelen opleveren om een smart
grid aan te leggen, mogelijk met windmolens en biovergister.

 

4.Diffuus kasdek: praktijkproeven met diffuse coatings of glas bij anthurium en aardbei.


De tuinders gaan onder begeleiding van een deskundige een businesscase uitwerken.
Duidelijk moet worden of zij voldoende kennis hebben om bovengenoemde onderwerpen
op het eigen bedrijf uit kunnen voeren, dan wel of nog meer kennis, onderzoek
of praktijkproeven noodzakelijk zijn.


Het Innovatienetwerk is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Waar het de vorige bijeenkomsten vooral ging om kennisoverdracht en discussie, gaan we nu verder op de vraag hoe de tuinders het concreet toe kunnen passen op het eigen bedrijf.

Het Innovatienetwerk staat onder leiding van PROF Consult Ruimtelijk Advies en Wageningen University Research